ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ СЕРВІСОМ TRACKLAMТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕКЛАМ», код за ЄДРПОУ 38248173, платник єдиного податку і ПДВ, в особі директора Николенка Віктора Миколайовича, який діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка повнолітня особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (оферту) (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Публічний договір (Договір публічної оферти) про надання послуг (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією (оферта) Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Публічний договір (Договір публічної оферти) про надання послуг. З моменту реєстрації на сервісі www.tracklam.com, Замовники автоматично приймають умови цього Договору про нижченаведене і даний Договір вважається укладеним без його підписання.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, а також підтверджує, що йому виповнилось 18 (вісімнадцять) років, шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця; http://www.tracklam.com

оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця http://www.tracklam.com;

письмове (в т. ч. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті http://www.tracklam.com.

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, або якщо Замовнику не виповнилось 18 (вісімнадцяти) років, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

Сервіс Виконавця – інтернет-ресурс Виконавця з доменною адресою http://www.tracklam.com;

Трафік – сукупний об’єм даних (файли, пошта тощо), який проходить через Сервіс протягом певного проміжку часу.

Третя особа будь-яка фізична або юридична особа, організація або компанія, яка не є стороною даного Договору.

Особистий кабінет – спеціальний розділ на Сайті Виконавця, де Замовник може керувати Послугами, доступ до якого Замовник здійснює за допомогою Облікового запису.

Обліковий запис – персональний набір ідентифікаційних даних Замовника («електронна пошта», «Пароль»).

Особовий рахунок Абонента – індивідуальний номер, зареєстрований за Замовником в автоматизованій системі розрахунків Виконавця, у якому відображається поточний стан платежів Замовника.

Акцепт - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику запропоновані на Сервісі Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Перелік та вартість Послуг, що надаються Виконавцем за умовами даного Договору, визначається Прейскурантом цін на послуги на Сервісі (в Особистому кабінеті Замовника) Виконавця.

3.3. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. публікувати на Сервісі інформацію про зміни умов надання послуг;

4.1.2. припинити надання Послуги у випадку від’ємного балансу на особовому рахунку Замовника, до моменту погашення боргу;

4.1.3. заблокувати Особистий кабінет Замовника у наступних випадках:

4.1.3.1. через порушення чи невиконання Замовником умов даного Договору;

4.1.3.2. вчинення Замовником протиправних дій щодо інших Користувачів Сервісу Виконавця, а також Третіх осіб;

4.1.3.3. при публікації та передачі Замовником через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка паплюжить Виконавця, чи скоєння дій, що перешкоджають нормальній роботі Виконавця;

4.1.4. вимагати оплати наданих Послуг та виконання інших зобов’язань Замовника за цим Договором;

4.1.5. змінювати і доповнювати умови Договору, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на Сервісі Виконавця.

4.2. Виконавець зобов’язаний:

4.2.1. інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання;

4.2.2. забезпечити конфіденційність зберігання інформації Замовника на Сервері.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник має право:

5.1.1. користуватися послугами Виконавця в обсязі і на умовах, передбачених цим Договором;

5.1.2. вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору;

5.1.3. у разі виникнення зауважень щодо якості Послуг повідомляти про них Виконавця письмово і своєчасно.

5.2. Замовник зобов’язаний:

5.2.1. виконувати умови даного Договору;

5.2.2. не використовувати Послуги Виконавця поза призначенням, а у разі такого випадку, компенсувати Виконавцю усі понесені ним збитки;

5.2.3. своєчасно здійснювати оплату Послуг згідно з умовами цього Договору та Прейскуранта, розміщеного на Сервісі (особистому кабінеті Замовника) Виконавця;

5.2.4. самостійно нести ризик можливих несприятливих для Замовника наслідків, пов'язаних з втратою або розголошенням Замовником вибраного ним пароля;

5.2.5. своєчасно надавати на вимогу Виконавця достовірні особисті дані та іншу інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;

5.2.6. надати згоду Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Послуг Виконавця за цим Договором визначається відповідно до Прейскуранта цін на послуги, опублікованого на Сервісі Виконавця та чинного на момент укладення цього Договору.

6.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця шляхом повної передоплати у сумі, що відповідає вартості обраної Послуги, що буде надаватись Виконавцем.

6.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

6.3.1. перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або

6.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця -(якщо Замовником є фізична особа).

6.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

6.5. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет тощо).

6.6. Виконавець має право змінювати вартість Послуги в залежності від рівня інфляції, різкого коливання курсу валюти, з обов’язковим повідомленням про це на Сервісі.

6.7. У разі порушення умов даного Договору Замовником, вартість частково спожитої або не спожитої Послуги Виконавцем Замовнику не компенсується.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне чи несвоєчасне виконання зобов'язань, взятих на себе Сторонами за даним Договором, Виконавець та Замовник несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику через затримки та втрату інформації при використанні Послуги, внаслідок перебоїв, що виникли з вини організацій, що надають послуги телефонного та мобільного зв’язку, магістральних каналів зв’язку, телекомунікаційний систем передавання даних, живлення та інших, що виходять за межі впливу Виконавця.

7.3. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, термін виконання зобов’язань за даним Договором має бути подовжений на термін дії таких обставин та їх наслідків.

7.4. Замовник повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля і за збитки, які можуть виникнути у випадку його втрати.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які затримки і переривання зв'язку, збиток або втрати Замовника що відбуваються прямо або побічно з причин непереборної сили, а також з причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю зі сторони Виконавця.

7.6. Виконавець не відповідає за збиток (прямий або непрямий), понесений Замовником від використання або не можливості використання послуг Виконавця.

7.7. Розмір відповідальності, не врегульований даним Договором, регулюється діючим законодавством України.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. У разі не можливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.

9. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Жодна Сторона цього Договору не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання або за несвоєчасне чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи несвоєчасне або неналежне виконання є виключним наслідком форс-мажорних обставин, таких як,  наприклад, стихійні лиха, катастрофи, аварії, заворушення, дії урядових установ, дії суб’єктів природних монополій чи військові дії, які є поза можливим контролем з боку Сторони цього Договору, яка заявляє про форс-мажорні обставини. Перелік таких обставин не є вичерпним.

9.2. Будь-яка Сторона, що заявляє про форс-мажорні обставини повинна надати повідомлення про це іншій Стороні в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів після виникнення форс-мажорних обставин або протягом 10 (десяти) календарних днів з часу, коли такій Стороні стало відомо про форс-мажорні обставини. Якщо протягом вказаного строку така Сторона не надсилає повідомлення про форс-мажорні обставини іншій Стороні, то невиконання зобов’язань такою Стороною не вважається наслідком впливу форс-мажорних обставин і відповідно, така Сторона не звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань.

9.3. У випадку припинення форс-мажорних обставин, постраждала Сторона повинна відразу ж письмово повідомити про це іншу Сторону. Повідомлення повинно вказувати умови, за якими зобов’язання згідно з цим Договором будуть виконані.

9.4. Свідоцтва, видані компетентними органами на території дії вищевказаних форс-мажорних обставин слугуватимуть доказом, що підтверджує існування таких обставин та їхню тривалість.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення і виконання цього Договору відповідно до його умов.

10.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це іншої Сторони.

10.3. Даний Договір, Прейскурант вартості послуг Виконавця, Правила користування Сервісом Виконавця, що розміщуються на Офіційному веб-сайті Виконавця, у сукупності складають правовідносини між Виконавцем і Замовником і є обов’язковими до виконання.

10.4. Уся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

10.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.6. Даний Договір є публічним і безстроковим та діє до його повного виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

10.7. В усіх випадках, не врегульованих положеннями даного Договору, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.